• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : HIT1P1
تاریخ شروع : 1397/05/18       تاریخ پایان : 1397/07/05
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P1
تاریخ شروع : 1397/05/19       تاریخ پایان : 1397/06/23
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p4
تاریخ شروع : 1397/05/17       تاریخ پایان : 1397/07/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/05/18       تاریخ پایان : 1399/07/06
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p1
تاریخ شروع : 1397/05/09       تاریخ پایان : 1397/06/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/05/20       تاریخ پایان : 1397/06/19
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/05/20       تاریخ پایان : 1397/06/21
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
چهارشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/05/20       تاریخ پایان : 1397/06/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 303
تاریخ شروع : 1397/05/21       تاریخ پایان : 1397/06/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,100,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Engilish2p4
تاریخ شروع : 1397/05/13       تاریخ پایان : 1397/06/21
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین