• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشردهT02B
تاریخ شروع : 1397/07/27       تاریخ پایان : 1397/09/15
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T1B
تاریخ شروع : 1397/07/28       تاریخ پایان : 1397/08/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشردهT02B
تاریخ شروع : 1397/07/28       تاریخ پایان : 1397/08/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 303
تاریخ شروع : 1397/07/28       تاریخ پایان : 1397/09/14
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P2
تاریخ شروع : 1397/07/29       تاریخ پایان : 1397/09/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P2
تاریخ شروع : 1397/07/29       تاریخ پایان : 1397/09/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P 102
تاریخ شروع : 1397/07/29       تاریخ پایان : 1397/09/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین