• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : T 103
تاریخ شروع : 1396/11/17       تاریخ پایان : 1397/01/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده F B
تاریخ شروع : 1396/11/17       تاریخ پایان : 1397/01/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1396/11/24       تاریخ پایان : 1396/12/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1396/11/24       تاریخ پایان : 1397/01/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English6p3
تاریخ شروع : 1396/11/24       تاریخ پایان : 1397/02/04
روزهای برگزاری :
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1396/11/26       تاریخ پایان : 1397/01/30
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English3p1
تاریخ شروع : 1396/11/28       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 2
تاریخ شروع : 1396/11/28       تاریخ پایان : 1397/02/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1396/11/28       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 6 p 2
تاریخ شروع : 1396/11/28       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید