• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : P104
تاریخ شروع : 1397/02/20       تاریخ پایان : 1397/03/31
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,100,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p3
تاریخ شروع : 1397/02/19       تاریخ پایان : 1397/04/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 16:00
چهارشنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 1 A
تاریخ شروع : 1397/02/20       تاریخ پایان : 1397/03/31
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 301
تاریخ شروع : 1397/02/23       تاریخ پایان : 1397/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 3
تاریخ شروع : 1397/02/23       تاریخ پایان : 1397/04/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده Passges1p1
تاریخ شروع : 1397/02/24       تاریخ پایان : 1397/04/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 2B
تاریخ شروع : 1397/04/02       تاریخ پایان : 1397/04/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English6p3
تاریخ شروع : 1397/02/31       تاریخ پایان : 1397/04/21
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi1p5
تاریخ شروع : 1397/02/27       تاریخ پایان : 1397/03/31
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p3
تاریخ شروع : 1397/02/31       تاریخ پایان : 1397/04/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین