• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1397/09/27       تاریخ پایان : 1397/11/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1397/09/28       تاریخ پایان : 1397/11/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hitit1p8
تاریخ شروع : 1397/09/27       تاریخ پایان : 1397/11/07
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1397/10/02       تاریخ پایان : 1397/11/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:45 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:45 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فشرده B1_1
تاریخ شروع : 1397/09/29       تاریخ پایان : 1397/11/11
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 17:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T102
تاریخ شروع : 1397/10/01       تاریخ پایان : 1397/11/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T105
تاریخ شروع : 1397/10/02       تاریخ پایان : 1397/11/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فوق فشرده F A.B
تاریخ شروع : 1397/10/03       تاریخ پایان : 1397/11/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
چهارشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/10/08       تاریخ پایان : 1397/11/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/10/06       تاریخ پایان : 1397/11/11
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین