• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English 4p4
تاریخ شروع : 1397/06/14       تاریخ پایان : 1397/08/02
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2p1
تاریخ شروع : 1397/06/13       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3p1
تاریخ شروع : 1397/06/13       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 6p3
تاریخ شروع : 1397/06/14       تاریخ پایان : 1397/08/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-1 آلماني فشرده
تاریخ شروع : 1397/06/15       تاریخ پایان : 1397/08/11
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P201
تاریخ شروع : 1397/06/15       تاریخ پایان : 1397/09/01
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 6p3
تاریخ شروع : 1397/06/17       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 202
تاریخ شروع : 1397/06/20       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p1
تاریخ شروع : 1397/06/20       تاریخ پایان : 1397/08/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F 4
تاریخ شروع : 1397/06/20       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,900,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین