• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : A1-1 آلماني فشرده
تاریخ شروع : 1397/07/07       تاریخ پایان : 1397/08/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 203
تاریخ شروع : 1397/07/03       تاریخ پایان : 1397/08/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,100,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English time2 p3
تاریخ شروع : 1397/07/08       تاریخ پایان : 1397/08/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 5p4
تاریخ شروع : 1397/07/08       تاریخ پایان : 1397/08/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده A2-1
تاریخ شروع : 1397/07/10       تاریخ پایان : 1397/08/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/07/10       تاریخ پایان : 1397/08/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p3
تاریخ شروع : 1397/07/08       تاریخ پایان : 1397/08/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 304
تاریخ شروع : 1397/07/10       تاریخ پایان : 1397/08/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/07/11       تاریخ پایان : 1397/08/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-2p2ترميك
تاریخ شروع : 1397/07/10       تاریخ پایان : 1397/08/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین