• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : تركي Hititi 1p1
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 205
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/20
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/05/07
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/05/07
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 203
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آمادگی آزمونB1
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : english3p4
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/05/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi 1p1
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p1
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/25
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F1
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/20
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین