• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : T 205
تاریخ شروع : 1396/12/15       تاریخ پایان : 1397/02/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 2A
تاریخ شروع : 1396/12/16       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده F B
تاریخ شروع : 1396/12/16       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 3
تاریخ شروع : 1396/12/21       تاریخ پایان : 1397/02/26
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P204
تاریخ شروع : 1396/12/19       تاریخ پایان : 1397/03/19
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : SPEAKING
تاریخ شروع : 1396/12/20       تاریخ پایان : 1397/01/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
پنج شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 750,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6بعدی آخرین