• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English6p2
تاریخ شروع : 1397/05/08       تاریخ پایان : 1397/06/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T102
تاریخ شروع : 1397/05/09       تاریخ پایان : 1397/06/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 103
تاریخ شروع : 1397/05/10       تاریخ پایان : 1397/06/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p2
تاریخ شروع : 1397/05/09       تاریخ پایان : 1397/06/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p1
تاریخ شروع : 1397/05/09       تاریخ پایان : 1397/06/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 203
تاریخ شروع : 1397/05/05       تاریخ پایان : 1397/06/30
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p2
تاریخ شروع : 1397/05/09       تاریخ پایان : 1397/06/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A2-1P1ترميك
تاریخ شروع : 1397/05/08       تاریخ پایان : 1397/06/19
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p2
تاریخ شروع : 1397/04/30       تاریخ پایان : 1397/06/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A2-1P1ترميك
تاریخ شروع : 1397/05/06       تاریخ پایان : 1397/06/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین