• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : Hit 103
تاریخ شروع : 1397/10/18       تاریخ پایان : 1397/11/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit101 نیمه فشرده
تاریخ شروع : 1397/10/19       تاریخ پایان : 1397/11/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
دوشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
چهارشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-1 آلماني فشرده
تاریخ شروع : 1397/10/19       تاریخ پایان : 1397/11/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 13:30
دوشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 13:30
چهارشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : pre-IELTS 3
تاریخ شروع : 1397/10/19       تاریخ پایان : 1397/11/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1397/10/19       تاریخ پایان : 1397/12/13
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/10/19       تاریخ پایان : 1397/11/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 205
تاریخ شروع : 1397/10/16       تاریخ پایان : 1397/11/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,300,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده A2-1
تاریخ شروع : 1397/10/20       تاریخ پایان : 1397/12/02
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT101
تاریخ شروع : 1397/10/21       تاریخ پایان : 1397/11/26
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1397/10/22       تاریخ پایان : 1397/12/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین