• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English1p3
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English6p1
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p4
تاریخ شروع : 1397/03/11       تاریخ پایان : 1397/04/15
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English6p1
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 1B
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/20
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 2A
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/05/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 1
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/04/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیکA1-1p2
تاریخ شروع : 1397/03/09       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,050,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 3A
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین