• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نيمه فشرده passages1p1
تاریخ شروع : 1397/04/16       تاریخ پایان : 1397/05/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T01B
تاریخ شروع : 1397/05/10       تاریخ پایان : 1397/06/14
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p4
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/06/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1397/04/11       تاریخ پایان : 1397/06/05
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p1
تاریخ شروع : 1397/04/12       تاریخ پایان : 1397/05/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p3
تاریخ شروع : 1397/05/10       تاریخ پایان : 1397/06/21
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 145,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F3
تاریخ شروع : 1397/05/11       تاریخ پایان : 1397/06/22
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1397/05/08       تاریخ پایان : 1397/06/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/05/12       تاریخ پایان : 1397/06/16
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 2
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/05/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین