• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده T1B
تاریخ شروع : 1397/10/22       تاریخ پایان : 1397/11/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 1A
تاریخ شروع : 1397/10/21       تاریخ پایان : 1397/12/03
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T1B
تاریخ شروع : 1397/10/22       تاریخ پایان : 1397/11/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/10/22       تاریخ پایان : 1397/12/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A2-2 فشرده
تاریخ شروع : 1397/10/22       تاریخ پایان : 1397/12/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/10/23       تاریخ پایان : 1397/11/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
پنج شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1397/10/23       تاریخ پایان : 1397/12/12
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 2A
تاریخ شروع : 1397/10/21       تاریخ پایان : 1397/12/03
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/10/26       تاریخ پایان : 1397/11/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیکA1-2P1
تاریخ شروع : 1397/10/23       تاریخ پایان : 1397/11/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین