• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : IELTS 3
تاریخ شروع : 1397/07/11       تاریخ پایان : 1397/08/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/07/09       تاریخ پایان : 1397/08/07
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 12:15 تا ساعت : 14:30
چهارشنبه از ساعت : 12:15 تا ساعت : 14:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1397/07/11       تاریخ پایان : 1397/08/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 1 A
تاریخ شروع : 1397/07/12       تاریخ پایان : 1397/08/24
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit 1 p 4
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P3
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FA
تاریخ شروع : 1397/07/12       تاریخ پایان : 1397/08/24
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FA
تاریخ شروع : 1397/07/18       تاریخ پایان : 1397/08/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P1
تاریخ شروع : 1397/07/15       تاریخ پایان : 1397/08/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث ازاد
تاریخ شروع : 1397/07/16       تاریخ پایان : 1397/09/26
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین