• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : CAE
تاریخ شروع : 1397/10/25       تاریخ پایان : 1397/12/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hit 102
تاریخ شروع : 1397/10/25       تاریخ پایان : 1397/12/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 305
تاریخ شروع : 1397/10/26       تاریخ پایان : 1397/12/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F 3
تاریخ شروع : 1397/12/25       تاریخ پایان : 1397/12/07
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده pass 101
تاریخ شروع : 1397/10/26       تاریخ پایان : 1397/11/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P 102
تاریخ شروع : 1397/10/27       تاریخ پایان : 1397/12/09
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مبلغ : 2,650,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1397/11/02       تاریخ پایان : 1397/12/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hit 102
تاریخ شروع : 1397/10/28       تاریخ پایان : 1397/12/03
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET302
تاریخ شروع : 1397/10/30       تاریخ پایان : 1397/12/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 305
تاریخ شروع : 1397/10/29       تاریخ پایان : 1397/12/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین