• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/07/13       تاریخ پایان : 1397/09/09
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-2 فشرده
تاریخ شروع : 1397/07/15       تاریخ پایان : 1397/08/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p4
تاریخ شروع : 1397/07/18       تاریخ پایان : 1397/09/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 5p4
تاریخ شروع : 1397/07/15       تاریخ پایان : 1397/09/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 104
تاریخ شروع : 1397/07/18       تاریخ پایان : 1397/08/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F1
تاریخ شروع : 1397/07/17       تاریخ پایان : 1397/09/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,900,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hitit1p7
تاریخ شروع : 1397/07/15       تاریخ پایان : 1397/08/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p1
تاریخ شروع : 1397/07/17       تاریخ پایان : 1397/08/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:45 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:45 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیکA1-1P1
تاریخ شروع : 1397/07/17       تاریخ پایان : 1397/09/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/07/18       تاریخ پایان : 1397/08/23
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین