• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده T 1 A
تاریخ شروع : 1397/04/05       تاریخ پایان : 1397/05/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 3
تاریخ شروع : 1397/05/13       تاریخ پایان : 1397/06/14
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hitit1p7
تاریخ شروع : 1397/05/16       تاریخ پایان : 1397/06/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 13:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F3
تاریخ شروع : 1397/05/06       تاریخ پایان : 1397/06/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P1
تاریخ شروع : 1397/05/16       تاریخ پایان : 1397/06/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P1
تاریخ شروع : 1397/05/16       تاریخ پایان : 1397/06/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : speaking workshop IELTS
تاریخ شروع : 1397/04/11       تاریخ پایان : 1397/06/19
روزهای برگزاری :
استاد :
مبلغ : 185,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : speaking workshop IELTS
تاریخ شروع : 1397/04/11       تاریخ پایان : 1397/06/19
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 185,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فشردهFB /FA
تاریخ شروع : 1397/05/15       تاریخ پایان : 1397/07/18
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit1p1 نیمه فشرده
تاریخ شروع : 1397/05/16       تاریخ پایان : 1397/06/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12بعدی آخرین