• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : آلمانی فشرده A1-1
تاریخ شروع : 1397/03/23       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English5p3
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/20
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F5
تاریخ شروع : 1397/03/23       تاریخ پایان : 1397/04/25
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/03/27       تاریخ پایان : 1397/05/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 302
تاریخ شروع : 1397/03/27       تاریخ پایان : 1397/05/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English6p1
تاریخ شروع : 1397/03/28       تاریخ پایان : 1397/05/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/03/27       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 204
تاریخ شروع : 1397/03/28       تاریخ پایان : 1397/04/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/03/27       تاریخ پایان : 1397/05/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 301
تاریخ شروع : 1397/03/27       تاریخ پایان : 1397/04/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین