• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English time6p1
تاریخ شروع : 1397/07/15       تاریخ پایان : 1397/09/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 3
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1397/07/18       تاریخ پایان : 1397/09/12
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P2
تاریخ شروع : 1397/07/19       تاریخ پایان : 1397/09/08
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit1p1 نیمه فشرده
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/08/22
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
یک شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
سه شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 103
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/08/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : pre-IELTS 3
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده passages1p1
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P105
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,250,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین