• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : T 202
تاریخ شروع : 1397/10/29       تاریخ پایان : 1397/12/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,300,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 103
تاریخ شروع : 1397/10/30       تاریخ پایان : 1397/12/12
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P 102
تاریخ شروع : 1397/10/30       تاریخ پایان : 1397/12/07
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P105
تاریخ شروع : 1397/10/30       تاریخ پایان : 1397/12/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فوق فشرده T 2A.B
تاریخ شروع : 1397/11/01       تاریخ پایان : 1397/12/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hit 102
تاریخ شروع : 1397/11/01       تاریخ پایان : 1397/12/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1397/11/01       تاریخ پایان : 1397/12/22
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 101
تاریخ شروع : 1397/11/01       تاریخ پایان : 1397/12/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/11/01       تاریخ پایان : 1397/12/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
چهارشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1397/11/02       تاریخ پایان : 1397/12/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین