لیست درسهای گروه : PASSAGES
-
نیمه فشرده P202
-
نيمه فشرده pass103
---
نيمه فشرده pass103
---
نيمه فشرده pass 201
-
نيمه فشرده pass 102
-
نيمه فشرده p203
-
انگلیسی P 206
-
انگلیسی P 205
-
انگلیسی P 204
-
انگلیسی P 203
-
انگلیسی P 202
-
انگلیسی P 201
-
انگلیسی P 106
-
انگلیسی P 105
-
انگلیسی P 104
-
انگلیسی P 103
-
انگلیسی P 102
دوره P102, دومین ترم از مجموع 4 ترم کتاب passages1 و مجموع 8 ترم سری کتاب های passages1 و passages 2 به حساب می آید .
انگلیسی P 101
دوره p101, کتاب Passages شامل 2 کتاب 1 و 2 بوده و هر کتاب به 4 ترم 13 جلسه ای تقسیم شده است که بر پایه تقویت هر 4 مهارت زبان انگلیسی بویژه Speaking و Writing بنا نهاده شده است.
نيمه فشرده pass 101
-