چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1398/10/11       تاریخ پایان : 1399/01/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F7
تاریخ شروع : 1398/10/16       تاریخ پایان : 1399/01/18
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
پنج شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : B1_2P1
تاریخ شروع : 1398/10/19       تاریخ پایان : 1399/01/29
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:30
جمعه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده B 1_1
تاریخ شروع : 1398/10/19       تاریخ پایان : 1399/02/04
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:30 تا ساعت : 14:30
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1398/10/22       تاریخ پایان : 1399/02/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 401
تاریخ شروع : 1398/10/22       تاریخ پایان : 1399/01/31
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1398/10/22       تاریخ پایان : 1399/01/31
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1398/10/23       تاریخ پایان : 1399/01/27
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 2B
تاریخ شروع : 1398/10/23       تاریخ پایان : 1399/01/18
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 101
تاریخ شروع : 1398/10/24       تاریخ پایان : 1399/01/31
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8بعدی آخرین