چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1399/05/20       تاریخ پایان : 1399/09/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : CAE
تاریخ شروع : 1399/07/03       تاریخ پایان : 1399/09/20
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : B2-1p2
تاریخ شروع : 1399/07/04       تاریخ پایان : 1399/09/13
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
پنج شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تربیت مدرس ( TTC )
تاریخ شروع : 1399/07/17       تاریخ پایان : 1399/09/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 503
تاریخ شروع : 1399/07/09       تاریخ پایان : 1399/09/20
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1399/07/21       تاریخ پایان : 1399/09/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی F A
تاریخ شروع : 1399/07/30       تاریخ پایان : 1399/09/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1399/07/27       تاریخ پایان : 1399/09/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1399/07/27       تاریخ پایان : 1399/09/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی استانبولی Hit 105
تاریخ شروع : 1399/08/02       تاریخ پایان : 1399/09/07
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین