چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1403/01/27       تاریخ پایان : 1403/04/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1403/02/16       تاریخ پایان : 1403/03/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 304
تاریخ شروع : 1403/02/17       تاریخ پایان : 1403/04/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده pass103
تاریخ شروع : 1403/02/19       تاریخ پایان : 1403/04/04
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 22,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 4
تاریخ شروع : 1403/02/18       تاریخ پایان : 1403/03/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 1
تاریخ شروع : 1403/02/18       تاریخ پایان : 1403/03/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 1
تاریخ شروع : 1403/02/23       تاریخ پایان : 1403/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 4
تاریخ شروع : 1403/02/25       تاریخ پایان : 1403/04/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
سه شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 11:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1403/02/26       تاریخ پایان : 1403/04/13
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1403/02/30       تاریخ پایان : 1403/04/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین