چارت کلاس های گلدیس
کلاس : فوق فشرده انگلیسی F A.B
تاریخ شروع : 1400/02/26       تاریخ پایان : 1400/05/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 08:00 تا ساعت : 09:30
سه شنبه از ساعت : 08:00 تا ساعت : 09:30
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1400/03/23       تاریخ پایان : 1400/05/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1400/03/23       تاریخ پایان : 1400/05/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 1
تاریخ شروع : 1400/03/23       تاریخ پایان : 1400/05/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 1-1
تاریخ شروع : 1400/03/26       تاریخ پایان : 1400/05/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 13:00
دوشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 13:00
چهارشنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 402
تاریخ شروع : 1400/04/01       تاریخ پایان : 1400/05/12
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 1
تاریخ شروع : 1400/04/02       تاریخ پایان : 1400/05/10
روزهای برگزاری :
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : CAE
تاریخ شروع : 1400/04/04       تاریخ پایان : 1400/06/05
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1400/04/04       تاریخ پایان : 1400/05/08
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 55,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی F B
تاریخ شروع : 1400/04/05       تاریخ پایان : 1400/05/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین