چارت کلاس های گلدیس
کلاس : Hit2p2 ترمیک
تاریخ شروع : 1402/01/28       تاریخ پایان : 1402/04/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1402/02/04       تاریخ پایان : 1402/04/12
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1402/02/05       تاریخ پایان : 1402/03/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1402/02/05       تاریخ پایان : 1402/03/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی t 101
تاریخ شروع : 1402/02/05       تاریخ پایان : 1402/03/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 201
تاریخ شروع : 1402/02/05       تاریخ پایان : 1402/03/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 302
تاریخ شروع : 1402/02/09       تاریخ پایان : 1402/03/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1402/02/10       تاریخ پایان : 1402/04/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1402/02/10       تاریخ پایان : 1402/03/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1402/02/10       تاریخ پایان : 1402/03/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6بعدی آخرین