چارت کلاس های گلدیس
کلاس : آلمانی فشرده A 1-1
تاریخ شروع : 1401/11/19       تاریخ پایان : 1401/12/04
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : B1_2P1
تاریخ شروع : 1401/09/03       تاریخ پایان : 1401/12/28
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 2
تاریخ شروع : 1401/10/05       تاریخ پایان : 1401/11/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 204
تاریخ شروع : 1401/10/05       تاریخ پایان : 1401/11/24
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 104
تاریخ شروع : 1401/10/07       تاریخ پایان : 1401/11/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1401/10/07       تاریخ پایان : 1401/11/26
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 2
تاریخ شروع : 1401/10/11       تاریخ پایان : 1401/11/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1401/10/11       تاریخ پایان : 1401/11/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 11:00
سه شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 205
تاریخ شروع : 1401/10/10       تاریخ پایان : 1401/12/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 104
تاریخ شروع : 1401/10/10       تاریخ پایان : 1401/12/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7بعدی آخرین