چارت کلاس های گلدیس
کلاس : انگلیسی P 105
تاریخ شروع : 1401/01/27       تاریخ پایان : 1401/03/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (pre-intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1401/01/25       تاریخ پایان : 1401/03/12
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1401/01/29       تاریخ پایان : 1401/03/09
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 104
تاریخ شروع : 1400/12/17       تاریخ پایان : 1401/03/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1400/12/25       تاریخ پایان : 1401/02/26
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1401/01/21       تاریخ پایان : 1401/03/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 4
تاریخ شروع : 1401/01/20       تاریخ پایان : 1401/04/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 2
تاریخ شروع : 1401/01/21       تاریخ پایان : 1401/03/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1401/01/24       تاریخ پایان : 1401/03/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1401/01/24       تاریخ پایان : 1401/03/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین