چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1399/10/01       تاریخ پایان : 1399/12/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 3B
تاریخ شروع : 1399/10/13       تاریخ پایان : 1399/12/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit3p1
تاریخ شروع : 1399/10/05       تاریخ پایان : 1399/12/08
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 4
تاریخ شروع : 1399/10/19       تاریخ پایان : 1399/12/29
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 1-2
تاریخ شروع : 1399/10/27       تاریخ پایان : 1399/12/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 2-2
تاریخ شروع : 1399/10/26       تاریخ پایان : 1399/12/28
روزهای برگزاری :
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 303
تاریخ شروع : 1399/11/02       تاریخ پایان : 1399/12/14
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1399/10/27       تاریخ پایان : 1399/12/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1399/10/27       تاریخ پایان : 1399/12/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 202
تاریخ شروع : 1399/10/27       تاریخ پایان : 1399/12/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین