چارت کلاس های گلدیس
کلاس : Hitit2P3 نیمه فشرده
تاریخ شروع : 1399/06/05       تاریخ پایان : 1399/07/20
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 401
تاریخ شروع : 1399/05/08       تاریخ پایان : 1399/07/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1399/05/11       تاریخ پایان : 1399/07/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1399/05/12       تاریخ پایان : 1399/07/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 102
تاریخ شروع : 1399/05/13       تاریخ پایان : 1399/06/31
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 103
تاریخ شروع : 1399/05/15       تاریخ پایان : 1399/07/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 205
تاریخ شروع : 1399/05/19       تاریخ پایان : 1399/07/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 302
تاریخ شروع : 1399/05/19       تاریخ پایان : 1399/07/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 401
تاریخ شروع : 1399/05/26       تاریخ پایان : 1399/07/15
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده B1_1P2
تاریخ شروع : 1399/05/24       تاریخ پایان : 1399/07/23
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:30
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین