چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1400/07/07       تاریخ پایان : 1400/08/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1400/06/16       تاریخ پایان : 1400/08/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1400/06/16       تاریخ پایان : 1400/08/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1400/06/16       تاریخ پایان : 1400/08/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 1
تاریخ شروع : 1400/06/16       تاریخ پایان : 1400/08/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1400/06/21       تاریخ پایان : 1400/08/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 101
تاریخ شروع : 1400/06/22       تاریخ پایان : 1400/08/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1400/06/22       تاریخ پایان : 1400/08/05
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 401
تاریخ شروع : 1400/06/21       تاریخ پایان : 1400/08/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی F A
تاریخ شروع : 1400/06/23       تاریخ پایان : 1400/08/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین