چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1398/07/20       تاریخ پایان : 1398/12/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 4
تاریخ شروع : 1398/08/23       تاریخ پایان : 1398/11/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 2
تاریخ شروع : 1398/08/23       تاریخ پایان : 1398/11/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده B 1_1
تاریخ شروع : 1398/09/10       تاریخ پایان : 1398/11/08
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 402
تاریخ شروع : 1398/09/13       تاریخ پایان : 1398/11/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی استانبولی Hit 102
تاریخ شروع : 1398/09/15       تاریخ پایان : 1398/11/11
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 303
تاریخ شروع : 1398/09/16       تاریخ پایان : 1398/11/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1398/09/18       تاریخ پایان : 1398/11/07
روزهای برگزاری :
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1398/09/18       تاریخ پایان : 1398/11/10
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
پنج شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده آلمانی A2-1
تاریخ شروع : 1398/09/21       تاریخ پایان : 1398/11/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
جمعه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9بعدی آخرین