چارت کلاس های گلدیس
کلاس : مبتدی انگلیسی F 1
تاریخ شروع : 1401/05/30       تاریخ پایان : 1401/07/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1401/05/30       تاریخ پایان : 1401/07/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1401/05/30       تاریخ پایان : 1401/07/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1401/06/01       تاریخ پایان : 1401/07/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1401/06/01       تاریخ پایان : 1401/07/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1401/06/01       تاریخ پایان : 1401/07/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 302
تاریخ شروع : 1401/06/06       تاریخ پایان : 1401/07/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1401/06/08       تاریخ پایان : 1401/07/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 201
تاریخ شروع : 1401/06/08       تاریخ پایان : 1401/07/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 2
تاریخ شروع : 1401/06/07       تاریخ پایان : 1401/07/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 5,250,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین