چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1398/07/20       تاریخ پایان : 1398/12/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 4
تاریخ شروع : 1398/08/23       تاریخ پایان : 1398/11/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 2
تاریخ شروع : 1398/08/23       تاریخ پایان : 1398/11/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 2A
تاریخ شروع : 1398/09/02       تاریخ پایان : 1398/11/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1398/09/09       تاریخ پایان : 1398/10/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 202
تاریخ شروع : 1398/09/07       تاریخ پایان : 1398/11/03
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 1-1
تاریخ شروع : 1398/09/09       تاریخ پایان : 1398/11/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده B 1_1
تاریخ شروع : 1398/09/10       تاریخ پایان : 1398/11/08
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1398/09/12       تاریخ پایان : 1398/11/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 204
تاریخ شروع : 1398/09/13       تاریخ پایان : 1398/10/30
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 11:00
دوشنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 2,750,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9بعدی آخرین