چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1399/03/06       تاریخ پایان : 1399/05/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hitit2P3 نیمه فشرده
تاریخ شروع : 1399/02/13       تاریخ پایان : 1399/05/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hit2p2 ترمیک
تاریخ شروع : 1399/04/05       تاریخ پایان : 1399/05/09
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 102
تاریخ شروع : 1398/12/03       تاریخ پایان : 1399/04/25
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1399/03/11       تاریخ پایان : 1399/04/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 104
تاریخ شروع : 1399/02/06       تاریخ پایان : 1399/05/01
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 4
تاریخ شروع : 1399/04/27       تاریخ پایان : 1399/06/28
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 1-2
تاریخ شروع : 1399/01/22       تاریخ پایان : 1399/04/26
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 6
تاریخ شروع : 1399/01/22       تاریخ پایان : 1399/06/07
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : CAE
تاریخ شروع : 1399/02/04       تاریخ پایان : 1399/04/26
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8بعدی آخرین