چارت کلاس های گلدیس
کلاس : سطح متوسط بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1402/09/16       تاریخ پایان : 1402/12/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 2
تاریخ شروع : 1402/11/01       تاریخ پایان : 1402/12/15
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 10,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 401
تاریخ شروع : 1402/11/01       تاریخ پایان : 1402/12/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1402/11/01       تاریخ پایان : 1402/12/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:45 تا ساعت : 20:15
سه شنبه از ساعت : 18:45 تا ساعت : 20:15
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1402/11/03       تاریخ پایان : 1402/12/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1402/11/03       تاریخ پایان : 1402/12/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:45 تا ساعت : 20:15
سه شنبه از ساعت : 18:45 تا ساعت : 20:15
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1402/11/03       تاریخ پایان : 1402/12/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 303
تاریخ شروع : 1402/11/07       تاریخ پایان : 1402/12/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 10,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter2
تاریخ شروع : 1402/11/08       تاریخ پایان : 1402/12/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1402/11/08       تاریخ پایان : 1402/12/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین