چارت کلاس های گلدیس
کلاس : انگلیسی T 202
تاریخ شروع : 1399/10/27       تاریخ پایان : 1400/02/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده آلمانی A2-1
تاریخ شروع : 1399/11/02       تاریخ پایان : 1400/02/24
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
جمعه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : بحث آزاد آلمانی پیشرفته
تاریخ شروع : 1399/11/30       تاریخ پایان : 1400/03/20
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1399/12/14       تاریخ پایان : 1400/03/13
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1399/12/13       تاریخ پایان : 1400/02/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1399/12/19       تاریخ پایان : 1400/03/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1399/12/20       تاریخ پایان : 1400/02/25
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1399/12/18       تاریخ پایان : 1400/03/17
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 601
تاریخ شروع : 1400/01/14       تاریخ پایان : 1400/03/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی عادی A 1-1p2
تاریخ شروع : 1400/01/15       تاریخ پایان : 1400/03/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین