کلاس های در حال تکمیل ظرفیت گلدیس

 

 کلاس های در حال تکمیل ظرفیت آموزشگاه زبان گلدیس :

زبان آموزانی که قصد شرکت در کلاس های زبان های انگلیسی , آلمانی , فرانسه و ترکی استانبولی موسسه زبان گلدیس را دارند میتوانند از طریق جدول زیر دوره هایی را که از جهت سطح زبان و زمان برگزاری مناسب می بینند انتخاب نمایند.

 

         نام دوره             تاریخ آغاز          تاریخ اتمام    روز و ساعت برگزاری دوره  

      وضعیت کلاس

 

 کلاس انگلیسی مبتدی F 4

 

 شنبه - 1399.03.10   4 شنبه - 1399.04.18

 

 روزهای زوج 

 ساعت  16 تا 17:30

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده پیشرفته

 سطح B2- 101 

 

 5 شنبه – 1399.02.11   5 شنبه - 1399.04.05 

 

 5 شنبه ساعت 14:30 تا 16:30   جمعه ساعت 9 تا 11

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی پیشرفته

 سطح Hitit 203 

 شنبه – 1399.02.13  5 شنبه – 1399.05.02

 

 شنبه ساعت 18:30 تا 21

 5 شنبه ساعت 16 تا 19

 تکمیل ظرفیت 

 

 انگلیسی عادی سطح متوسط

 Top notch 205

 3 شنبه – 1399.02.23  1 شنبه – 1399.04.01

 

 یک شنبه و 3 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   مبتدی F 2

 3 شنبه - 1399.02.16  1 شنبه - 1399.04.01

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی سطح   Hitit 201 پیشرفته

 5 شنبه - 1399.02.11  5 شنبه - 1399.03.29

 

 روزهای 5 شنبه

 ساعت 10 تا 13

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی مبتدی عادی   سطح F 3

 3 شنبه - 1399.03.06  1 شنبه - 1399.04.15

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی مبتدی   عادی سطح Hitit 103

 جمعه - 1399.02.05  جمعه - 1399.04.20

 

 روزهای جمعه

 ساعت 10 تا 12

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی مبتدی عادی   سطح F 3

 شنبه - 1399.03.03  4 شنبه - 1399.04.18

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح مبتدی T 102

 شنبه - 1399.03.03  4 شنبه - 1399.04.18

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت
  کلاس FCE 3    جمعه - 1399.01.22  جمعه - 1399.03.30

 

 روز های جمعه

 ساعت 12 تا 13:30 

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی نیمه فشرده   سطح Hitit 103

 شنبه - 1399.02.06  شنبه - 1399.03.31

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 14 تا 17

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده

 سطح پیشرفته B 2- 101

 5 شنبه - 1399.02.11   جمعه - 1399.04.06

 

 5 شنبه ساعت 14:30 تا 16:30   جمعه ساعت 9 تا 11

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی پیشرفته

 سطح P 102

 3 شنبه - 1399.02.16  1 شنبه - 1399.04.01

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح

 متوسط T 203

 3 شنبه - 1399.02.16  1 شنبه - 1399.04.01

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 16:30 تا 18

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح

 متوسط T 302

 شنبه - 1399.02.27  شنبه - 1399.03.31

 

 شنبه و 2 شنبه

 ساعت 20 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده 

 سطح T 2B

 2 شنبه - 1399.02.29  2 شنبه - 1399.04.02

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   مبتدی F 4

 4 شنبه - 1399.02.31  4 شنبه - 1399.06.05

 

 روزهای 4 شنبه

 ساعت 20 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   پیشرفته P 102

 شنبه - 1399.03.03  شنبه - 1399.04.07

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   متوسط T 305

 4 شنبه - 1399.02.31  4 شنبه - 1399.04.18

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت

 

 کلاس IELTS 1

 (تکنیک های آیلتس)

  3 شنبه - 1399.03.06  1 شنبه - 1399.04.15

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده

 سطح پیشرفته B -101

 جمعه - 1399.03.09  5 شنبه - 1399.05.02

 

 5 شنبه و جمعه

 ساعت 9 تا 11

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده   سطح مبتدی T 1A

 4 شنبه - 1399.03.07  2 شنبه - 1399.04.09

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 21

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده

 سطح T 2B

 جمعه - 1399.03.09  5 شنبه - 1399.04.26

 

 5 شنبه ساعت 11 تا 14

 جمعه ساعت 10 تا 13

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی نیمه   فشرده سطح Hitit 102

 5 شنبه - 1399.03.08  جمعه - 1399.04.20

 

 5 شنبه ساعت 16 تا 19

 جمعه از ساعت 12 تا 15

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده سطح

 پیشرفته B 1 -102

 4 شنبه - 1399.03.07  شنبه - 1399.04.14

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   مبتدی T 101

 شنبه - 1399.03.10  شنبه - 1399.04.28

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 20 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده 

 سطح T 3A

 شنبه - 1399.03.10  2 شنبه - 1399.04.18

 

 شنبه و 2 شنبه

 ساعت 15 تا 17

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی عادی سطح

 پیشرفته B 1 -102

 شنبه - 1399.03.10  شنبه - 1399.04.28

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده

 سطح A 2-2

 شنبه - 1399.03.10  4 شنبه - 1399.04.11

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی نیمه فشرده   سطح Hitit 101

 1شنبه - 1399.03.11  3 شنبه - 1399.04.17

 

 1شنبه و 3 شنبه

 ساعت 10 تا 13

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده

 سطح A 1-2

 1شنبه - 1399.03.11  1شنبه - 1399.04.22

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   مبتدی F 2 

 2 شنبه - 1399.03.12  2 شنبه - 1399.04.30

 

 2 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح   مبتدی T 101 

 2 شنبه - 1399.03.12   5 شنبه - 1399.04.30

 

 2 شنبه و 5 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی عادی

 سطح پیشرفته Hitit 105

  1شنبه - 1399.03.18  3 شنبه - 1399.04.17

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18 تا 19:30

 تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده

 سطح A 2-2

 2 شنبه - 1399.03.19  4 شنبه - 1399.04.18

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت
 کلاس فرانسه   جمعه - 1399.03.23  جمعه - 1399.05.10

 

 روزهای جمعه ساعت 9 تا 11

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح

 T 202

 1 شنبه - 1399.03.25  1 شنبه - 1399.05.05

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 20 تا 21:30

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده 

 سطح T 1B

 2 شنبه - 1399.03.26  4 شنبه - 1399.04.25

 

 روزهای زوج

 ساعت 10:30 تا 13:30

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح ET 303  4 شنبه -1399.03.07  4 شنبه - 1399.05.08

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح ET 303  شنبه -1398.10.11  شنبه - 1399.03.31

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 11:30 تا 13

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح ET 401  شنبه - 1398.10.30  2 شنبه - 1399.04.02

 

 شنبه و 2 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح ET 302  1شنبه - 1398.11.01  3 شنبه - 1399.03.27

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح ET 503  1شنبه - 1398.11.01  3 شنبه - 1399.03.27

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح ET 502  1شنبه - 1398.11.01   3 شنبه - 1399.03.27

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 403   4 شنبه - 1398.11.05   4 شنبه - 1399.04.04

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 103   2 شنبه - 1398.11.03   4 شنبه - 1399.04.11

 

 2 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 15 تا 16:30

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 501   2 شنبه - 1398.11.03   4 شنبه - 1399.04.11

 

 2 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 401  شنبه - 1398.11.16  شنبه - 1399.04.07

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 501   2شنبه - 1398.11.18   2 شنبه - 1399.04.09

 

 2 شنبه و 5 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 302  شنبه - 1398.11.30  شنبه - 1399.04.21

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 201   1شنبه - 1399.03.11   1شنبه - 1399.04.29

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 401  شنبه - 1399.03.10  شنبه - 1399.05.04

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 202   3 شنبه - 1399.03.27  3 شنبه - 1399.05.14

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح  ET 402  3 شنبه - 1399.03.27  3 شنبه - 1399.05.14

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده سطح   مبتدی F A

 شنبه - 1399.04.14  شنبه - 1399.05.11

 

 روزهای زوج 

 ساعت 18:30 تا 21:30 

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی فوق فشرده هر روزه   سطح مبتدی F A/B

 2 شنبه - 1399.04.16   1 شنبه - 1399.05.19

 

 هر روزه - شنبه تا 4 شنبه -

 ساعت 12 تا 15

 در حال تکمیل ظرفیت 

 

 انگلیسی نیمه فشرده سطح   مبتدی F A

 2 شنبه - 1399.04.16  2 شنبه - 1399.05.13

 

روزهای زوج

ساعت 18:30 تا 21:30

 در حال تکمیل ظرفیت
 فرانسه سطح مبتدی   3 شنبه - 1399.04.03  3 شنبه - 1399.05.12

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 12 تا 13:30

 در حال تکمیل ظرفیت
 ترکی استانبولی سطح مبتدی  3 شنبه - 1399.04.17  3 شنبه - 1399.05.28

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده سطح   مبتدی

 3 شنبه - 1399.04.17  3 شنبه - 1399.05.28

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 21:30

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده سطح   مبتدی 

 5 شنبه - 1399.04.19  5 شنبه - 1399.05.30

 

 5 شنبه ساعت 4 تا 7

 جمعه ساعت 10:30 تا 13:30

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی مبتدی سطح F 5  شنبه - 1399.04.21  4 شنبه - 1399.05.22

 

 روزهای زوج 

 ساعت 17 تا 18:30

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی سطح متوسط T 301  1 شنبه - 1399.04.8   1 شنبه - 1399.05.19

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 15:30 تا 17

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی مبتدی سطح F 3  1 شنبه - 1399.04.08   1 شنبه - 1399.05.19

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی مبتدی سطح F 4  1 شنبه - 1399.04.22  1 شنبه - 1399.06.02

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساغت 17 تا 18:30

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 آلمانی نیمه فشرده سطح

 پیشرفته B 2 - 102

 5 شنبه - 1399.04.12  5 شنبه - 1399.05.23

 

 5 شنبه ساعت 14:30 تا 16:30

 جمعه ساعت 9 تا 11

  در حال تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی سطح پیشرفته

 Hitit 204

 شنبه - 1399.05.04  شنبه - 1399.06.22

 

 شنبه ساعت 18:30 تا 20

 5 شنبه ساعت 16 تا 19

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی مبتدی سطح F 4  شنبه - 1399.04.21  4 شنبه - 1399.06.12

 

شنبه و 4 شنبه

ساعت 17 تا 18:30 

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی مبتدی سطح

 T 103

 شنبه - 1399.04.21  4 شنبه - 1399.06.12

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 17 تا 18:30

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 ترکی استانبولی نیمه فشرده   سطح Hitit 201

 شنبه - 1399.04.07  4 شنبه - 1399.05.22

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 14 تا 17

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی سطح پیشرفته

 P 103

 1 شنبه - 1399.04.08  1 شنبه - 1399.05.19

 

 1 شنبه و 3 شنبه

  ساعت 15:30 تا 17

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی عادی سطح T 204   1 شنبه - 1399.04.08  1 شنبه - 1399.05.19

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 16:30 تا 18

 در حال تکمیل ظرفیت
 انگلیسی عادی سطح T 303  شنبه - 1399.04.07  2 شنبه - 1399.05.20

 

 شنبه و 2 شنبه

 ساعت 20 تا 21:30

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده سطح

 T 3A

 شنبه - 1399.04.07  شنبه - 1399.05.04

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 21:30

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح پیشرفته

 P 103 

 شنبه - 1399.04.14  شنبه - 1399.05.11

 

 روزهای زوج

 ساعت 18:30 تا 20

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی عادی سطح پیشرفته

 P 101

 شنبه - 1399.04.21  4 شنبه - 1399.06.05

 

 شنبه و 4 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 انگلیسی نیمه فشرده سطح

 T 1B

 شنبه - 1399.04.14  شنبه - 1399.05.11

 

 روزهای زوج

 ساعت 18 تا 21

 در حال تکمیل ظرفیت

 

 کلاس آیلتس 2

 ( تکنیک های آیلتس )

 3 شنبه - 1399.04.17  1 شنبه - 1399.05.26

 

 1 شنبه و 3 شنبه

 ساعت 18:30 تا 20

 در حال تکمیل ظرفیت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :

به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
شرایط بهره مندی از تخفیفات شهریه موسسه | آموزشگاه زبان گلدیس
آزمون TOEIC
کلاسهای فشرده آیلتس
کلاس آنلاین زبان انگلیسی آلمانی فرانسه ترکی استانبولی در تهران | موسسه زبان گلدیس
کلاس های در حال تکمیل ظرفیت گلدیس
بخش listening آزمون PTE
بخش ریدینگ آزمون PTE
بخش اول آزمون PTE
جملات مکالمات روزمره زبان انگلیسی | آموزشگاه گلدیس
آزمون PTE
برچسب ها کلاس های زبان گلدیس