• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : passages
-
نیمه فشرده Passges1p1
-
نیمه فشرده passages2p1
-
نیمه فشرده passages1p2
-
نيمه فشرده passages2p2
-
P206
-
P205
-
P204
-
P203
-
P202
-
P201
-
P106
-
P105
-
P104
-
P103
-
P102
موسسه زبان انگلیسی گلدیس در غرب تهران، آموزش زبان انگلیسی با کتاب های Passages که بر پایه تقویت هر 4 مهارت زبان انگلیسی و بویژه مهارتهای Speaking و Writing بنا نهاده شده است.
P101
آموزشگاه زبان انگلیسی در غرب تهران، آموزش زبان انگلیسی با کتابهای Passages که بر پایه تقویت هر 4 مهارت زبان انگلیسی و بویژه مهارتهای Speaking و Writing بنا نهاده شده است.