• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : TTC(تربیت مدرس)
تاریخ شروع : 1396/05/23       تاریخ پایان : 1396/11/09
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1396/05/28       تاریخ پایان : 1396/08/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A12
تاریخ شروع : 1396/06/04       تاریخ پایان : 1396/08/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 2
تاریخ شروع : 1396/06/04       تاریخ پایان : 1396/08/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیک A1-1p1
تاریخ شروع : 1396/06/04       تاریخ پایان : 1396/08/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P102
تاریخ شروع : 1396/06/11       تاریخ پایان : 1396/08/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P102
تاریخ شروع : 1396/06/12       تاریخ پایان : 1396/08/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1396/06/11       تاریخ پایان : 1396/08/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F5
تاریخ شروع : 1396/06/12       تاریخ پایان : 1396/07/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی Hitit1p2
تاریخ شروع : 1396/06/19       تاریخ پایان : 1396/07/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8بعدی آخرین