• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : FCE2
تاریخ شروع : 1397/07/05       تاریخ پایان : 1397/10/20
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/07/22       تاریخ پایان : 1397/09/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (intermediate)بحث آزاد
تاریخ شروع : 1397/09/07       تاریخ پایان : 1397/10/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
چهارشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit107
تاریخ شروع : 1397/08/04       تاریخ پایان : 1397/09/30
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 08:00 تا ساعت : 10:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1397/08/05       تاریخ پایان : 1397/09/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1397/08/06       تاریخ پایان : 1397/10/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث ازاد
تاریخ شروع : 1397/08/07       تاریخ پایان : 1397/10/10
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1397/08/09       تاریخ پایان : 1397/10/05
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:15 تا ساعت : 17:30
چهارشنبه از ساعت : 16:15 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-2 فشرده
تاریخ شروع : 1397/08/11       تاریخ پایان : 1397/09/29
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 404
تاریخ شروع : 1397/08/14       تاریخ پایان : 1397/10/05
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین