• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده TOP3B
تاریخ شروع : 1397/04/21       تاریخ پایان : 1397/06/01
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده passages2p1
تاریخ شروع : 1397/04/07       تاریخ پایان : 1397/06/01
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE1
تاریخ شروع : 1397/03/10       تاریخ پایان : 1397/06/22
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2p1
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English5p2
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 3
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/05/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P104
تاریخ شروع : 1397/04/19       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترميك A1-1p2
تاریخ شروع : 1397/04/26       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,050,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F4
تاریخ شروع : 1397/04/25       تاریخ پایان : 1397/05/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فوق فشرده 2A - 2B
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,250,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین