• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1397/10/26       تاریخ پایان : 1397/12/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
چهارشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1397/10/24       تاریخ پایان : 1397/12/20
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : َآلمانی A2-1p2
تاریخ شروع : 1397/09/05       تاریخ پایان : 1399/10/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1397/10/08       تاریخ پایان : 1397/12/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1397/10/16       تاریخ پایان : 1397/12/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 1
تاریخ شروع : 1397/10/07       تاریخ پایان : 1397/12/10
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/12/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تربیت مدرس ( TTC )
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/12/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی استانبولی Hit 104
تاریخ شروع : 1397/10/17       تاریخ پایان : 1397/12/06
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده ترکی استانبولی Hit 101
تاریخ شروع : 1397/10/19       تاریخ پایان : 1397/12/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
دوشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
چهارشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین