• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1398/05/09       تاریخ پایان : 1398/07/29
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 3A
تاریخ شروع : 1398/05/02       تاریخ پایان : 1399/06/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1398/05/13       تاریخ پایان : 1398/08/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1398/07/21       تاریخ پایان : 1398/08/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 602
تاریخ شروع : 1398/05/27       تاریخ پایان : 1398/08/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1398/05/27       تاریخ پایان : 1398/08/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 302
تاریخ شروع : 1398/06/03       تاریخ پایان : 1398/08/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1398/06/03       تاریخ پایان : 1398/08/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 101
تاریخ شروع : 1398/06/06       تاریخ پایان : 1398/07/29
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 101
تاریخ شروع : 1398/06/06       تاریخ پایان : 1398/07/29
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9بعدی آخرین