• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : انگلیسی P 206
تاریخ شروع : 1398/07/21       تاریخ پایان : 1398/09/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : بحث آزاد ترکی استانبولی
تاریخ شروع : 1398/07/11       تاریخ پایان : 1398/09/21
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1398/07/20       تاریخ پایان : 1398/12/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1398/07/22       تاریخ پایان : 1398/09/25
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 203
تاریخ شروع : 1398/07/28       تاریخ پایان : 1398/09/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 203
تاریخ شروع : 1398/07/28       تاریخ پایان : 1398/09/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 2,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 603
تاریخ شروع : 1398/07/28       تاریخ پایان : 1398/09/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1398/07/28       تاریخ پایان : 1398/09/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 4
تاریخ شروع : 1398/07/30       تاریخ پایان : 1398/09/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 301
تاریخ شروع : 1398/07/30       تاریخ پایان : 1398/09/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,750,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9بعدی آخرین