• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده F B
تاریخ شروع : 1396/12/04       تاریخ پایان : 1397/02/06
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi1p5
تاریخ شروع : 1396/12/04       تاریخ پایان : 1397/02/13
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 2
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE4
تاریخ شروع : 1396/12/06       تاریخ پایان : 1397/02/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 205
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A1-2
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi 1p1
تاریخ شروع : 1396/12/12       تاریخ پایان : 1397/02/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 302
تاریخ شروع : 1396/12/13       تاریخ پایان : 1397/02/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,700,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (intermediate)بحث آزاد
تاریخ شروع : 1396/11/16       تاریخ پایان : 1397/02/24
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8بعدی آخرین