• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : FCE 3
تاریخ شروع : 1397/11/04       تاریخ پایان : 1398/02/05
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : بحث آزاد ترکی استانبولی
تاریخ شروع : 1397/11/18       تاریخ پایان : 1398/02/12
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1397/11/23       تاریخ پایان : 1398/02/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده P202
تاریخ شروع : 1397/11/27       تاریخ پایان : 1398/02/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1397/11/28       تاریخ پایان : 1398/02/03
روزهای برگزاری :
سه شنبه از ساعت : 14:45 تا ساعت : 16:00
یک شنبه از ساعت : 14:45 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 3
تاریخ شروع : 1397/12/01       تاریخ پایان : 1398/02/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1397/12/05       تاریخ پایان : 1398/02/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1397/12/05       تاریخ پایان : 1398/02/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 3
تاریخ شروع : 1397/12/05       تاریخ پایان : 1398/02/08
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 301
تاریخ شروع : 1397/12/05       تاریخ پایان : 1398/02/08
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین