• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : انگلیسی P 203
تاریخ شروع : 1398/01/15       تاریخ پایان : 1398/04/13
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE 6
تاریخ شروع : 1398/02/12       تاریخ پایان : 1398/05/24
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1398/02/15       تاریخ پایان : 1398/04/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1398/02/15       تاریخ پایان : 1398/04/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی P 102
تاریخ شروع : 1398/02/16       تاریخ پایان : 1398/04/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1398/02/18       تاریخ پایان : 1398/04/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده B 1_1
تاریخ شروع : 1398/02/21       تاریخ پایان : 1398/04/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 2A
تاریخ شروع : 1398/02/19       تاریخ پایان : 1398/04/06
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 402
تاریخ شروع : 1398/02/22       تاریخ پایان : 1398/04/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 503
تاریخ شروع : 1398/02/23       تاریخ پایان : 1398/04/12
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین