• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1398/04/01       تاریخ پایان : 1398/06/20
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1398/04/10       تاریخ پایان : 1398/06/27
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1398/04/11       تاریخ پایان : 1398/06/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1398/04/11       تاریخ پایان : 1398/06/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1398/04/17       تاریخ پایان : 1398/07/01
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 203
تاریخ شروع : 1398/04/17       تاریخ پایان : 1398/06/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1398/04/18       تاریخ پایان : 1398/06/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:15
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:15
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 2B
تاریخ شروع : 1398/04/20       تاریخ پایان : 1398/06/07
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 204
تاریخ شروع : 1398/04/23       تاریخ پایان : 1398/06/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 2,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1398/04/22       تاریخ پایان : 1398/06/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین