• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (upper-advanced) بحث ازاد
تاریخ شروع : 1397/02/24       تاریخ پایان : 1397/08/22
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/05/18       تاریخ پایان : 1399/07/06
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 302
تاریخ شروع : 1397/05/27       تاریخ پایان : 1397/07/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,100,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hitit1p7
تاریخ شروع : 1397/06/02       تاریخ پایان : 1397/07/27
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P 101
تاریخ شروع : 1397/06/06       تاریخ پایان : 1397/07/24
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p1
تاریخ شروع : 1397/06/07       تاریخ پایان : 1397/07/30
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:15 تا ساعت : 17:30
چهارشنبه از ساعت : 16:15 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit 1 p 4
تاریخ شروع : 1397/06/09       تاریخ پایان : 1397/08/04
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : en2p2
تاریخ شروع : 1397/06/10       تاریخ پایان : 1397/08/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1397/06/11       تاریخ پایان : 1397/07/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده TOP3A
تاریخ شروع : 1397/06/15       تاریخ پایان : 1397/07/27
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین