• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English3p1
تاریخ شروع : 1396/10/05       تاریخ پایان : 1396/12/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : TTC(تربیت مدرس)
تاریخ شروع : 1396/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 14:30
دوشنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 14:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 301
تاریخ شروع : 1396/10/12       تاریخ پایان : 1396/12/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,700,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 301
تاریخ شروع : 1396/10/12       تاریخ پایان : 1396/12/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 1,700,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 204
تاریخ شروع : 1396/10/17       تاریخ پایان : 1396/12/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 2
تاریخ شروع : 1396/10/18       تاریخ پایان : 1396/12/12
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 5 p 2
تاریخ شروع : 1396/10/18       تاریخ پایان : 1396/12/12
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:15 تا ساعت : 19:45
شنبه از ساعت : 18:15 تا ساعت : 19:45
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1396/10/21       تاریخ پایان : 1396/12/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F4
تاریخ شروع : 1396/10/23       تاریخ پایان : 1396/12/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1396/10/23       تاریخ پایان : 1396/12/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
چهارشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین