• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : TTC(تربیت مدرس)
تاریخ شروع : 1396/05/23       تاریخ پایان : 1396/11/27
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (intermediate)بحث آزاد
تاریخ شروع : 1396/06/30       تاریخ پایان : 1396/10/21
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده passages2p2
تاریخ شروع : 1396/07/13       تاریخ پایان : 1396/09/30
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P102
تاریخ شروع : 1396/07/26       تاریخ پایان : 1396/09/25
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English2p4
تاریخ شروع : 1396/07/30       تاریخ پایان : 1396/09/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1396/08/03       تاریخ پایان : 1396/10/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1396/08/29       تاریخ پایان : 1396/10/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi 1p1
تاریخ شروع : 1396/08/04       تاریخ پایان : 1396/09/23
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1396/08/04       تاریخ پایان : 1396/10/07
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1396/08/06       تاریخ پایان : 1396/09/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8بعدی آخرین