• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : P204
تاریخ شروع : 1396/12/19       تاریخ پایان : 1397/04/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فوق فشرده 2A/2B
تاریخ شروع : 1397/02/29       تاریخ پایان : 1397/04/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A1-1
تاریخ شروع : 1397/03/10       تاریخ پایان : 1397/04/01
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 17:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : english6p4
تاریخ شروع : 1397/02/09       تاریخ پایان : 1397/03/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 3
تاریخ شروع : 1397/02/09       تاریخ پایان : 1397/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 3
تاریخ شروع : 1397/02/09       تاریخ پایان : 1397/03/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : TTC(تربیت مدرس)
تاریخ شروع : 1397/02/10       تاریخ پایان : 1397/04/06
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 2
تاریخ شروع : 1397/02/15       تاریخ پایان : 1397/04/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1397/02/16       تاریخ پایان : 1397/04/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1397/02/16       تاریخ پایان : 1397/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,400,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین