240 ضرب المثل انگليسي با ترجمه | آموزشگاه گلدیس

 

240 ضرب المثل انگليسي همراه با ترجمه - آموزشگاه گلدیس

 

یادگیری و کاربرد ضرب المثل ها یا proverbs در مکالمات روزمره زبان انگلیسی نیز به مانند تمامی زبان ها, بخش مهم و جذابی برای زبان آموزان به شمار میرود.

بنابراین مجموعه ای از کاربردی ترین ضرب المثل های رایج در زبان انگلیسی را در زیر خواهید یافت.

 

A bad thing never dies

بادنجان بم آفت ندارد.

 

A bad workman blames his tools

نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است.

 

A beggar’s purse is bottomless

اگر ریگ بیابان در شود چشم گدایان پر نشود.

 

A bird in the hand is worth two in the bush

سیلی نقد به از حلوای نسیه.

 

A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword

زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است.

 

Absence makes the heart grow fond; friends agree but at distance

دوری و دوستی.

 

A burnt child dreads the fire

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

 

A clear conscience fear no accusation

آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

 

Action speaks louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

 

Add fuel to the fire

آتشی را دامن زدن.

 

Adversity often leads to prosperity

پایان شب سیه سپید است.

 

I am All ears 

سرا پا گوشم.

 

A friend in need is a friend indeed

دوست آنست که گیرد دست دوست/در پریشان حالی و درماندگی.

 

A friend to everybody is a friend to nobody

دوست همه کس دوست هیچ کس نیست.

 

After death the doctor

نوشدارو پس از مرگ سهراب.

 

A good name is better than riches

نام نیگو گر بماند ز آدمی/به کز او ماند سرای زرنگار.

 

A good wine needs no bush

مشک آن است که خود ببوید.

 

A great ship must have deep water / the taller you are, the harder you fall.

هر که بامش بیش برفش بیشتر.

 

A happy heart makes a blooming visage

رنگ رخسار نشان می دهد از سر ضمیر.

 

A hard gathering, a wide scattering

حساب به دینار،بخشش به خروار.

 

A hungry man, an angry man

آدم گرسنه دین و ایمان ندارد.

 

A join pot does not boil

دیگ شراکت جوش نمی آید.

 

A little bird told me so

کلاغه برایم خبر آورد.

 

All are not thieves that dogs hard at

هر گردی گردو نیست.

 

All is for the best

هر چه پیش آید خوش آید.

 

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است.

 

A white lie

دروغ مصلحتی.

 

A lover dreams of his mistress

شتر در خواب بیند پنبه دانه.

 

A nod to the wise, a rod for the fool

عاقل را اشارتی کافیست.

 

Answer one in his own language; tit for tat

جواب های، هوی است. این به آن در.

 

April and May are the keys of the year

سالی که نکوست از بهارش پیداست.

 

As easy as A B C; as easy as winking

مثل آب خوردن.

 

A sound mind is in a sound body

عقل سالم در بدن سالم.

 

As proud as the peacock

از دماغ فیل افتاده.

 

As well-known as the village pump

گاو پیشانی سفید.

 

At a loose end

پا در هوا.

 

At a loss to understand

سر در گم.

 

A widow’s mite

برگ سبزی است تحفه ی درویش.

 

A willing horse is run to death

خر بارکش را هی بار می کنند.

 

A wool seller knows a good buyer

کاسب مشری خود را می شناسد.

 

A word before is worth two after

جنگ اول به از صلح آخر.

 

A word is enough to the wise

عاقل را اشارتی کافیست.

 

A word spoken is an arrow let fly

آب رفته ز جوی باز نمی گردد.

 

Barking dogs never bite

از آن نترس که های و هوی دارد / از آن بترس که سر به توو دارد.

 

Be above oneself

خود را گم کردن.

 

Be all abroad

از مرحله پرت بودن.

 

Bear one a grudge

با کسی لج بودن.

 

Beat about the bush

حاشیه رفتن.

 

Beat one to frighten another

به در می گویم دیوار بشنود.

 

Beauty is in the eye of beholder

علف باید به دهن بزی شیرین باشد.

  

Beauty opens all doors

روی زیبا مرهم دل های خسته است.

 

Be choked with tears

از بغض ترکیدن.

 

Bed of roses

آش دهن سوز.

 

Be fed up

سر رفتن حوصله.

 

pull someone's legs

سر به سر کسی گذاشتن.

 

Begin your web and God will send you the thread

از تو حرکت از خدا برکت.

 

Be in debt

بدهکار بودن.

 

Be in the mood

سر حال بودن.

 

Be just to all, but trust not all

بد گمان باش در امان باش.

 

Be moved with compassion

به رحم آمدن.

 

Bend one’s heart on

دل به چیزی بستن.

 

Be out of senses

حواس پرت بودن.

 

Best wishes for

مبارک باشد.

 

Be true and fear not

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک ست.

 

Better a lock than doubt

مالت را سفت نگه دار همسایه ات را دزد مکن.

 

Better face a danger once than be always in danger

مرگ یک دفعه شیون یک دفعه.

 

Better late than never

دیر آی و درست آی.

 

Better sit idle than work for nought

بیکاری به از بیگاری است.

 

Better the head of a dog than the tail of a lion

سگ خانه باش ولی کوچک خانه نباش.

 

Better to have it out than be always aching

دندان لق را باید کشید.

 

Between two stools one falls the ground

با یک دست نمی توان دو هندوانه گرفت.

 

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز.

 

junk food

هله هوله

 

Bitter pills may have wholesome effects

شفا بایدت داروی تلخ نوش.

 

Bitter sigh

آه سرد.

 

Bless you

عافیت باشد.

 

Blood will tell

بازگردد به اصل خود هر چیز.

 

Blow one’s nose

دماغ خود را گرفتن.

 

Break bread with someone

نان و نمک با کسی خوردن

 

Break of relations

قطع رابطه کردن.

 

Break the neck of a task

کمر کاری را شکستن.

 

Burn the midnight lamp

دود چراغ خوردن.

 

Buzz off

بزن به چاک.

 

Carry pick aback

کول کردن.

 

Carry water in a sieve; plough the sea shore

آب در هاون کوبیدن.

 

 Catch one,s napping

چرت کسی را پاره کردن.

 

Cats have nine lives

گربه هفت جان دارد.

 

Cock and bull story

آسمان ریسمان - چاخان پاخان.

 

Charity begins at home

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

 

Christmas comes but once a year

هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی.

 

Claw me, and I’ll claw you

نان به همدیگر قرض دادن.

 

Cleanliness is next to Godliness

نظافت قسمتی از ایمان است.

 

Collect one’s wit

حواس خود را جمع کردن.

 

Come off your high horse

پیاده شو با هم بریم.

 

Come round

به هوش آمدن.

 

Come to a standstill

متوقف شدن.

 

be at large.

فراری بودن

 

Coming events cast their shadows before

سالی که نکوست از بهارش پیداست.

 

Cook someone’s goose

آشی برای کسی پختنکه یه وجب روغن داشته باشد.

 

Count sheep

حس خستگی و کم خوابی.

 

Covetousness is the mother of ruin and mischief

طمع مایه ی فلاکت است.

 

Crooked by nature is never made straight by education

نهال تلخ نگردد به تربیت شیرین.

 

Cry wine and sell vinegar

آبجو فروش گندم نما.

 

Cut crack a joke

مزه انداختن.

 

Cut the crap

مزخرف نگو.

 

Cut to the heart

کسی را کباب کردن.

 

Cut your coat according to your cloth

پا را به اندازه ی گلیمت دراز کن.

 

Cut class

بی اجازه از کلاس غایب شدن.

 

Dance as someone pipes

به ساز کسی رقصیدن.

 

Dance before the music starts

نزده رقصیدن.

 

Dash one’s hopes

امید کسی را نا امید کردن.

 

Dead men tell no tales

سر بریده صدا نمی دهد.

 

Deeds not words

دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

 

Destroy the lion while he is but a whelp / We must strike while the iron is hot

تا تنور داغه نون رو بچسپون.

 

Discretion is the better part of valor

احتیاط شرط عقل است.

 

Divide and rule

نفاق انداز و حکومت کن.

  

Don’t count your chickens before they are hatched

جوج را آخر پاییز می شمارند.

 

Don’t let the grass grow under your feet

آب تو دستته بذار زمین بیا.

 

Don’t play hard to get

ناز نکن.

 

Don’t teach your grandmothers how to suck eggs

آزموده را آزمودن خطاست.

 

Do without something

از چیزی صرف نظر کردن.

 

Draw blood out of a stone

از آب کره گرفتن.

  

Draw in one’s horns

سر جای خود نشستن.

 

Draw to an end

ته کشیدن.

 

Dress up to the nines

هفت قلم آرایش کردن.

 

Drink-hail; drink good health; cheerio

نوش جان.

 

Drop by drop fills the tub

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

 

Dumb-show

لال بازی.

 

Dud cheque / false cheque

چک بی محل.

 

Early to bed and early to rise, makes a man healthy,

سحر خیز باش تا کامروا گردی.

 

Easy come, easy go

باد آورده را باد می برد.

 

Eat salt with a person

نان و نمک با کسی خوردن.

 

Escape one’s memory

از خاطر رفتن.

 

Every cloud has a silver lining

در نا امیدی بسی امید است/پایان شب سیه سپید است.

 

Every dog is a lion at home

هر سگ به درخانه ی خویش است دلیر.

 

Every cook praises his own broth

کس نگوید که ماست من ترش است.

 

Every light has it’s shadow, every hill its valley

هر سربالایی یک سرازیری دارد؛ پایان شب سیه سپید است.

 

Every man to his taste

سلیقه ها مختلف است.

 

Every now an then

گاه گاهی.

 

Every sore has its salve

هر دردی را درمانی است.

 

Exchange is no robbery; tit for tat

هرچه عوض داره گله نداره/ این به آن در.

 

Fair and square

راست حسینی.

  

Fair-weather friend

رفیق نیمه راه.

 

Fall a victim to

قربانی...شدن.

 

Fall on one’s knees

به زانو در آمدن.

 

Fall short

کوتاه آمدن.

 

Fall out of the frying pan into the fire

از چاله به چاه افتادن.

 

Far from it

خدا نکند!

 

Fate overtook him

اجلش فرا رسید.

 

Feel a person’s pulse

نبض کسی را گرفتن.

 

Few words are best = short and brief

مختصر و مفید.

 

Fill someone with fury

کفر کسی را بالا آوردن.

 

Fill with wonder

متعجب ساختن.

 

Find the length of one’s foot

دندان کسی را شمردن.

 

Fire up

آتشی شدن.

 

First come, first served

نوبتی هم که باشد، نوبت ماست.

 

Fish and guests stink after three days

مهمان تا سه روز عزیز است.

 

Fish for information

یکدستی زدن.

 

Fish in troubled waters

از آب گل آلود ماهی گرفتن.

 

Flatter oneself

دل خوشی به خود دادن

 

Fling up one’s cap over the windmill

کلاه خود را هوا انداختن.

 

 

Flog a dead horse 

آب در هاون کوبیدن.

 

Fools have the best luck 

دنیا به کام ابلهان است

 

Fools tie knots, and wise men loose them

یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد صد عاقل نمی توانند آن را در بیاورند.

 

Forbidden fruit is sweet

منع چو بیند, حریص تر شود انسان.

 

Forced tears

گریه ی زورکی.

 

Freeze one’s blood

زهره ترک کردن.

 

Friends may meet, but mountains never greet

کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد.

 

From a bad paymaster get what you can

یک مو از خرس کندن غنیمت است.

 

From time immemorial / from time out of mind

از عهد بوق .

 

Get a head of

جلو افتادن از.

 

Get a long

امرار معاش کردن.

 

Get a thing off one’s chest

دل خود را خالی کردن.

 

Get away ! = Get out ! = Get off

گم شو !

 

Get hold of the wrong end of the stick

سرنا را از سر گشاد زدن.

 

Get into a groove

روی غلتک افتادن.

 

Get into contact with

تماس گرفتن با.

  

Get around a person

قلق کسی را به دست آوردن.

 

Get the length of one’s shoes

رگ خواب کسی را به دست آوردن.

 

Give a follow up to

ترتیب اثر دادن به.

 

Give someone a leg up

زیر پر و بال کسی را گرفتن.

 

Give a relief to

یاری کردن به.

 

Give good shape to

مرتب کردن.

 

Give a heed to

محل گذاشتن، توجه کردن.

 

Give oneself airs

باد در دماغ انداختن.

 

Give the devil his due

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو.

 

Give way

جا خالی کردن.

 

Give with one hand and take back with the other

با پا پس زدن با دست پیش کشیدن.

  

Go away with one’s tail between one’s legs

دُم خود را روی کول گذاشتن و رفتن.

 

Go back on a bargain

تو زدن.

 

Go back on one’s word

به وعده ی خود وفا نکردن.

  

God forbiden

خدا نکنه؛ نعوذ بالله .

 

God helps the sailor but he must row

از تو حرکت از خدا برکت.

 

God never sends a mouth, but He sends meat for it

هر آن کس که دندان دهد نان دهد.

 

Gone is the goose that the golden egg did lay

آن ممه را لولو برد.

 

Good and quickly seldom meet

خر و خرما رو با هم خواستن.

 

Good cheap is dear at the long run

ارزان بی علت گران بی حکمت

 

Good for you! = how lucky you are!

خوش به حالت!

 

Good luck to you

شانس یارت!

 

Go the wrong way

خطا رفتن.

 

Go the extremities

افراط و تفریط کردن.

 

Go to kingdom come / Go to one’s last home

برحمت ایزدی پیوستن.

 

Go too far

گندش را در آوردن.

   

Go with the streamtide

همرنگ جماعت شدن.

  

Grant someone’s request

حاجت کسی را برآورده کردن.

 

Grease someone’s moustache

سبیل کسی را چرب کردن.

 

Great promise, small performance

سنگ بزرگ علامت نزدن است.

 

Grind down someone / grind someone’s face

خون کسی را شیشه کردن

 

Grow a beard

ریش گذاشتن.

 

Habit is second nature

ترک عادت موجب مرض است.

 

Half a loaf is better than nothing

کاچی به از هیچی.

 

Handsome is that handsome does

هر که را خلقش نکو , نیکش شمر.

 

Hang over / about

پلکیدن.

  

Hang on someone

عاشق کسی شدن که علاقه ای به شما نداره.

  

Hard knot

گره کور.

 

Hard to deal with

آدم ناتو.

 

Hard to please

نازک نارنجی.

 

Hard up for money

مشکلات مالی.

 

Harp on one string

پا توی یک کفش کردن.

 

Haste makes waste

عاجل دوباره کاری می کند.

 

Have a finger in every pie

نخود هر آش بودن.

  

Have an eye on something

زیر نظر داشتن چیزی.

 

Have a rough time

برزخ بودن.

 

Have a sand in one’s shoe

ریگی به کفش داشتن.

 

Have a thing a great bargain

بزخر کردن.

  

Have in stock

موجود داشتن

   

Have the last word

حرف آخر رو زدن. 

  

Head and shoulder

یک سر و گردن.

 

Heart speaks to heart

دل به دل راه دارد.

 

He can’t contain himself for joy / he seems to tread on air

از خوشی در پوست خود نمی گنجد.

 

He can’t make ends meet

هشتش گرو نه اش است.


 نظر کاربران
نظر شما

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :

به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
مطالب مرتبط
240 ضرب المثل انگليسي با ترجمه | آموزشگاه گلدیس
برچسب ها ضرب المثل ها ی انگلیسی ضرب المثل ها ی رایج در زبان انگلیسی