چارت کلاس های گلدیس
کلاس : انگلیسی P 102
تاریخ شروع : 1403/02/09       تاریخ پایان : 1403/03/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1403/02/10       تاریخ پایان : 1403/03/23
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 202
تاریخ شروع : 1403/02/11       تاریخ پایان : 1403/03/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1403/02/12       تاریخ پایان : 1403/03/26
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : َآلمانی A2-1p2
تاریخ شروع : 1403/02/21       تاریخ پایان : 1403/03/25
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 20,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1403/02/16       تاریخ پایان : 1403/03/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 304
تاریخ شروع : 1403/02/17       تاریخ پایان : 1403/03/26
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 302
تاریخ شروع : 1403/02/17       تاریخ پایان : 1403/03/26
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی استانبولی Hit 101
تاریخ شروع : 1403/02/18       تاریخ پایان : 1403/03/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده pass103
تاریخ شروع : 1403/02/19       تاریخ پایان : 1403/04/04
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 22,000,000
+ اضافه به سبد خرید