چارت کلاس های گلدیس
کلاس : مبتدی انگلیسی f 3
تاریخ شروع : 1401/11/30       تاریخ پایان : 1402/01/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 12:30 تا ساعت : 14:00
سه شنبه از ساعت : 12:30 تا ساعت : 14:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1401/11/30       تاریخ پایان : 1402/01/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1401/11/30       تاریخ پایان : 1402/01/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 3
تاریخ شروع : 1401/12/01       تاریخ پایان : 1402/01/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 4
تاریخ شروع : 1401/12/02       تاریخ پایان : 1402/02/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1401/12/02       تاریخ پایان : 1402/01/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 4
تاریخ شروع : 1401/12/02       تاریخ پایان : 1402/01/29
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : pre-IELTS 3
تاریخ شروع : 1401/12/03       تاریخ پایان : 1402/01/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 18,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 301
تاریخ شروع : 1401/12/06       تاریخ پایان : 1402/02/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 6,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 101
تاریخ شروع : 1401/12/09       تاریخ پایان : 1402/02/12
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید