چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (pre-intermediate) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1401/03/12       تاریخ پایان : 1401/04/30
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : B1_2P1
تاریخ شروع : 1401/03/09       تاریخ پایان : 1401/04/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 1
تاریخ شروع : 1401/03/18       تاریخ پایان : 1401/04/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
چهارشنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 204
تاریخ شروع : 1401/03/10       تاریخ پایان : 1401/04/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 1-2
تاریخ شروع : 1401/03/19       تاریخ پایان : 1401/05/05
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 13,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده آلمانی A2-1
تاریخ شروع : 1401/03/19       تاریخ پایان : 1401/05/05
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 13,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 2
تاریخ شروع : 1401/03/20       تاریخ پایان : 1401/04/24
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی استانبولی Hit 102
تاریخ شروع : 1401/03/26       تاریخ پایان : 1401/04/30
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1401/03/20       تاریخ پایان : 1401/04/30
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 12,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/03/24       تاریخ پایان : 1401/05/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید