چارت کلاس های گلدیس
کلاس : انگلیسی T 203
تاریخ شروع : 1402/02/28       تاریخ پایان : 1402/04/01
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1402/02/31       تاریخ پایان : 1402/04/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 302
تاریخ شروع : 1402/03/01       تاریخ پایان : 1402/04/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1402/03/01       تاریخ پایان : 1402/04/12
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1402/03/01       تاریخ پایان : 1402/04/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 601
تاریخ شروع : 1402/03/03       تاریخ پایان : 1402/04/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آیلتس 2
تاریخ شروع : 1402/03/03       تاریخ پایان : 1402/04/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 18,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 202
تاریخ شروع : 1402/03/03       تاریخ پایان : 1402/04/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 3A
تاریخ شروع : 1402/03/04       تاریخ پایان : 1402/04/15
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 1A
تاریخ شروع : 1402/03/04       تاریخ پایان : 1402/04/15
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید