چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 101
تاریخ شروع : 1401/03/29       تاریخ پایان : 1401/05/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 603
تاریخ شروع : 1401/03/29       تاریخ پایان : 1401/05/09
روزهای برگزاری :
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 103
تاریخ شروع : 1401/03/17       تاریخ پایان : 1401/04/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1401/03/30       تاریخ پایان : 1401/05/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 305
تاریخ شروع : 1401/03/30       تاریخ پایان : 1401/05/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/03/31       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1401/03/31       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 601
تاریخ شروع : 1401/03/31       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/04/02       تاریخ پایان : 1401/05/20
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/04/04       تاریخ پایان : 1401/05/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید