چارت کلاس های گلدیس
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/03/31       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 11:00 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1401/03/31       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 601
تاریخ شروع : 1401/03/31       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/04/02       تاریخ پایان : 1401/05/20
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/04/04       تاریخ پایان : 1401/05/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1401/04/04       تاریخ پایان : 1401/05/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1401/04/05       تاریخ پایان : 1401/05/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی عادی A 101
تاریخ شروع : 1401/04/08       تاریخ پایان : 1401/05/26
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1401/04/07       تاریخ پایان : 1401/05/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1401/04/07       تاریخ پایان : 1401/05/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین