چارت کلاس های گلدیس
کلاس : مبتدی انگلیسی f 2
تاریخ شروع : 1402/08/27       تاریخ پایان : 1402/10/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
دوشنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 8,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 305
تاریخ شروع : 1402/08/27       تاریخ پایان : 1402/10/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 8,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده انگلیسی T 3B
تاریخ شروع : 1402/08/27       تاریخ پایان : 1402/09/25
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 17,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 104
تاریخ شروع : 1402/08/28       تاریخ پایان : 1402/10/06
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 8,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1402/08/28       تاریخ پایان : 1402/10/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 8,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1402/08/27       تاریخ پایان : 1402/10/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 305
تاریخ شروع : 1402/08/28       تاریخ پایان : 1402/10/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 8,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 205
تاریخ شروع : 1402/08/29       تاریخ پایان : 1402/10/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 8,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : سطح متوسط بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1402/08/22       تاریخ پایان : 1402/09/30
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 102
تاریخ شروع : 1402/08/30       تاریخ پایان : 1402/10/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 7,000,000
+ اضافه به سبد خرید