چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1401/08/14       تاریخ پایان : 1401/09/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 102
تاریخ شروع : 1401/08/15       تاریخ پایان : 1401/09/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 203
تاریخ شروع : 1401/08/16       تاریخ پایان : 1401/09/28
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1401/08/16       تاریخ پایان : 1401/09/28
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
چهارشنبه از ساعت : 14:30 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1401/08/18       تاریخ پایان : 1401/09/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 3
تاریخ شروع : 1401/08/18       تاریخ پایان : 1401/09/30
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 1
تاریخ شروع : 1401/08/21       تاریخ پایان : 1401/09/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
چهارشنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 1
تاریخ شروع : 1401/08/21       تاریخ پایان : 1401/10/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1401/08/22       تاریخ پایان : 1401/10/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 204
تاریخ شروع : 1401/08/23       تاریخ پایان : 1401/10/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 6,000,000
+ اضافه به سبد خرید