چارت کلاس های گلدیس
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1401/03/25       تاریخ پایان : 1401/05/10
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 3
تاریخ شروع : 1401/03/17       تاریخ پایان : 1401/05/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1401/03/22       تاریخ پایان : 1401/05/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1401/03/23       تاریخ پایان : 1401/05/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 303
تاریخ شروع : 1401/04/25       تاریخ پایان : 1401/05/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 101
تاریخ شروع : 1401/03/26       تاریخ پایان : 1401/04/30
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1401/03/23       تاریخ پایان : 1401/05/05
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
چهارشنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 3,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 105
تاریخ شروع : 1401/03/28       تاریخ پایان : 1401/05/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
دوشنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 201
تاریخ شروع : 1401/03/28       تاریخ پایان : 1401/05/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 4,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی P 105
تاریخ شروع : 1401/03/28       تاریخ پایان : 1401/05/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید