چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 301
تاریخ شروع : 1401/12/14       تاریخ پایان : 1402/02/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1401/12/10       تاریخ پایان : 1402/02/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 5,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 202
تاریخ شروع : 1401/12/10       تاریخ پایان : 1402/02/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 4,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A 1-2
تاریخ شروع : 1401/12/10       تاریخ پایان : 1402/01/28
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
پنج شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1401/12/07       تاریخ پایان : 1402/01/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی f 4
تاریخ شروع : 1401/12/13       تاریخ پایان : 1402/02/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 6,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 502
تاریخ شروع : 1401/12/13       تاریخ پایان : 1402/02/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 1A
تاریخ شروع : 1401/12/13       تاریخ پایان : 1402/01/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 10,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 501
تاریخ شروع : 1401/12/14       تاریخ پایان : 1402/02/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 603
تاریخ شروع : 1401/12/14       تاریخ پایان : 1402/02/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید