چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1402/03/06       تاریخ پایان : 1402/04/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی استانبولی Hit 103
تاریخ شروع : 1402/03/05       تاریخ پایان : 1402/04/09
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 203
تاریخ شروع : 1402/03/07       تاریخ پایان : 1402/04/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1402/03/07       تاریخ پایان : 1402/04/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده انگلیسی T 2A
تاریخ شروع : 1402/03/08       تاریخ پایان : 1402/04/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 15,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1402/03/09       تاریخ پایان : 1402/04/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : مبتدی انگلیسی F 5
تاریخ شروع : 1402/03/08       تاریخ پایان : 1402/04/24
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 14:30
دوشنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 14:30
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 102
تاریخ شروع : 1402/03/10       تاریخ پایان : 1402/04/26
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 7,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (upper-advanced) بحث آزاد انگلیسی
تاریخ شروع : 1402/03/11       تاریخ پایان : 1402/04/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1402/03/16       تاریخ پایان : 1402/04/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 5,500,000
+ اضافه به سبد خرید