چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ET 403
تاریخ شروع : 1403/03/07       تاریخ پایان : 1403/04/20
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 305
تاریخ شروع : 1403/03/05       تاریخ پایان : 1403/04/18
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 303
تاریخ شروع : 1403/03/03       تاریخ پایان : 1403/04/07
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 603
تاریخ شروع : 1403/03/05       تاریخ پایان : 1403/04/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
چهارشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی عادی A 1-1p2
تاریخ شروع : 1403/03/06       تاریخ پایان : 1403/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
پنج شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 20,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : انگلیسی T 102
تاریخ شروع : 1403/03/07       تاریخ پایان : 1403/04/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 12,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 503
تاریخ شروع : 1403/03/06       تاریخ پایان : 1403/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:00
استاد :
مبلغ : 9,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5بعدی آخرین