• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : ترمیکA101
تاریخ شروع : 1397/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-2 فشرده
تاریخ شروع : 1397/10/10       تاریخ پایان : 1397/11/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1397/10/10       تاریخ پایان : 1397/12/01
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 2B
تاریخ شروع : 1397/10/10       تاریخ پایان : 1397/11/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/10/11       تاریخ پایان : 1397/11/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 201
تاریخ شروع : 1397/10/11       تاریخ پایان : 1397/11/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 103
تاریخ شروع : 1397/10/11       تاریخ پایان : 1397/11/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/10/17       تاریخ پایان : 1397/12/01
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : en3p3
تاریخ شروع : 1397/10/16       تاریخ پایان : 1397/12/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین