• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : تركي Hitit1p3
تاریخ شروع : 1396/12/04       تاریخ پایان : 1397/01/31
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده F B
تاریخ شروع : 1396/12/04       تاریخ پایان : 1397/02/06
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A1-2
تاریخ شروع : 1396/12/03       تاریخ پایان : 1397/01/24
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi1p5
تاریخ شروع : 1396/12/04       تاریخ پایان : 1397/01/24
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 2
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE4
تاریخ شروع : 1396/12/06       تاریخ پایان : 1397/02/16
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi1p5
تاریخ شروع : 1396/12/05       تاریخ پایان : 1397/01/23
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 302
تاریخ شروع : 1396/12/06       تاریخ پایان : 1397/01/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 16:00
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 1,700,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 205
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/02/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید