• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : فشردهFB /FA
تاریخ شروع : 1397/07/02       تاریخ پایان : 1397/08/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 6,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 303
تاریخ شروع : 1397/07/02       تاریخ پایان : 1397/08/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشردهT02B
تاریخ شروع : 1397/07/03       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F 4
تاریخ شروع : 1397/07/02       تاریخ پایان : 1397/08/09
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,900,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1397/06/31       تاریخ پایان : 1397/08/23
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p4
تاریخ شروع : 1397/06/31       تاریخ پایان : 1397/08/19
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 304
تاریخ شروع : 1397/07/03       تاریخ پایان : 1397/08/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/23
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Engilish2p4
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T1B
تاریخ شروع : 1397/07/04       تاریخ پایان : 1397/08/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,450,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین