• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده T 3B
تاریخ شروع : 1397/03/05       تاریخ پایان : 1397/04/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/03/05       تاریخ پایان : 1397/04/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/03/06       تاریخ پایان : 1397/04/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فشرده 1A/1B
تاریخ شروع : 1397/03/06       تاریخ پایان : 1397/04/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 12:30
یک شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 12:30
دوشنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 12:30
چهارشنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 6,250,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 303
تاریخ شروع : 1397/03/06       تاریخ پایان : 1397/04/10
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1397/03/05       تاریخ پایان : 1397/04/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/03/07       تاریخ پایان : 1397/04/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p2
تاریخ شروع : 1397/03/08       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P103
تاریخ شروع : 1397/03/08       تاریخ پایان : 1397/04/17
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P101
تاریخ شروع : 1397/03/08       تاریخ پایان : 1397/04/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین