• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1397/04/29       تاریخ پایان : 1397/06/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P102
تاریخ شروع : 1397/04/31       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T101
تاریخ شروع : 1397/05/03       تاریخ پایان : 1397/05/31
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فشرده آلمانی A1-2
تاریخ شروع : 1397/04/07       تاریخ پایان : 1397/05/26
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 17:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P2
تاریخ شروع : 1397/04/22       تاریخ پایان : 1397/05/26
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English5p2
تاریخ شروع : 1397/04/26       تاریخ پایان : 1397/06/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/04/29       تاریخ پایان : 1397/06/23
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/05/06       تاریخ پایان : 1397/06/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/05/06       تاریخ پایان : 1397/06/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 301
تاریخ شروع : 1397/05/06       تاریخ پایان : 1397/06/07
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین