• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده T 3A
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/11/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 3B
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/11/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/11/13
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE1
تاریخ شروع : 1397/10/07       تاریخ پایان : 1397/12/10
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 14:00
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T105
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/12/04
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : TTC(تربیت مدرس)
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/12/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit107
تاریخ شروع : 1397/10/15       تاریخ پایان : 1397/11/29
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
دوشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 13:30
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 104
تاریخ شروع : 1397/10/17       تاریخ پایان : 1397/11/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hit 104
تاریخ شروع : 1397/10/17       تاریخ پایان : 1397/12/06
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T102
تاریخ شروع : 1397/10/17       تاریخ پایان : 1397/12/01
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین