• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : T105
تاریخ شروع : 1397/05/06       تاریخ پایان : 1397/06/03
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : First 1
تاریخ شروع : 1397/05/07       تاریخ پایان : 1397/06/25
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
سه شنبه از ساعت : 11:30 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-1 آلماني فشرده
تاریخ شروع : 1397/05/07       تاریخ پایان : 1397/06/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 304
تاریخ شروع : 1397/05/02       تاریخ پایان : 1397/07/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 201
تاریخ شروع : 1397/05/07       تاریخ پایان : 1397/06/18
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
سه شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 201
تاریخ شروع : 1397/05/07       تاریخ پایان : 1397/06/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English time2 p3
تاریخ شروع : 1397/05/07       تاریخ پایان : 1397/06/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English6p2
تاریخ شروع : 1397/05/08       تاریخ پایان : 1397/06/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English time2 p3
تاریخ شروع : 1397/05/07       تاریخ پایان : 1397/06/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p2
تاریخ شروع : 1397/05/08       تاریخ پایان : 1397/06/12
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین