• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/07/07       تاریخ پایان : 1397/08/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده TOP3A
تاریخ شروع : 1397/07/04       تاریخ پایان : 1397/08/02
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F 4
تاریخ شروع : 1397/07/05       تاریخ پایان : 1397/08/10
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,900,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE2
تاریخ شروع : 1397/07/05       تاریخ پایان : 1397/10/20
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P2
تاریخ شروع : 1397/07/06       تاریخ پایان : 1397/08/11
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فرانسه
تاریخ شروع : 1397/07/06       تاریخ پایان : 1397/08/11
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 103
تاریخ شروع : 1397/07/02       تاریخ پایان : 1397/08/14
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
چهارشنبه از ساعت : 19:00 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 101
تاریخ شروع : 1397/07/07       تاریخ پایان : 1397/08/05
روزهای برگزاری :
چهارشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیکA1-2P1
تاریخ شروع : 1397/07/02       تاریخ پایان : 1397/07/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/07/04       تاریخ پایان : 1397/07/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
دوشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
چهارشنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین