• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : آلمانی فشرده A1-2
تاریخ شروع : 1396/12/08       تاریخ پایان : 1397/01/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p3
تاریخ شروع : 1396/12/13       تاریخ پایان : 1397/02/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A2-2
تاریخ شروع : 1396/12/07       تاریخ پایان : 1397/01/18
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
دوشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
چهارشنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F5
تاریخ شروع : 1396/12/09       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hititi 1p1
تاریخ شروع : 1396/12/12       تاریخ پایان : 1397/02/06
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
پنج شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F4
تاریخ شروع : 1396/12/13       تاریخ پایان : 1397/02/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 2
تاریخ شروع : 1396/12/12       تاریخ پایان : 1397/01/25
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 302
تاریخ شروع : 1396/12/13       تاریخ پایان : 1397/02/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,700,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : (intermediate)بحث آزاد
تاریخ شروع : 1396/11/16       تاریخ پایان : 1397/02/24
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p6
تاریخ شروع : 1396/12/15       تاریخ پایان : 1397/02/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید