• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده T 2A
تاریخ شروع : 1397/03/10       تاریخ پایان : 1397/04/21
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p2
تاریخ شروع : 1397/03/11       تاریخ پایان : 1397/04/15
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : FCE1
تاریخ شروع : 1397/03/10       تاریخ پایان : 1397/06/22
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 5,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English5p1
تاریخ شروع : 1397/03/13       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 2
تاریخ شروع : 1397/03/13       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : english1p4
تاریخ شروع : 1397/03/13       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English5p1
تاریخ شروع : 1397/03/13       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 205
تاریخ شروع : 1397/03/19       تاریخ پایان : 1397/04/11
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F5
تاریخ شروع : 1397/03/21       تاریخ پایان : 1397/04/23
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیک A1-1p1
تاریخ شروع : 1397/03/20       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 2,050,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین