• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : FCE5
تاریخ شروع : 1397/02/30       تاریخ پایان : 1397/04/19
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F3
تاریخ شروع : 1397/02/31       تاریخ پایان : 1397/04/16
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 10:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترمیکA1-2p1
تاریخ شروع : 1397/02/30       تاریخ پایان : 1397/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,950,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1397/03/01       تاریخ پایان : 1397/04/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/03/01       تاریخ پایان : 1397/04/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده F B
تاریخ شروع : 1397/03/01       تاریخ پایان : 1397/04/03
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 21:00
پنج شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 202
تاریخ شروع : 1397/03/04       تاریخ پایان : 1397/04/29
روزهای برگزاری :
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 3A
تاریخ شروع : 1397/03/04       تاریخ پایان : 1397/04/15
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده F A
تاریخ شروع : 1397/03/05       تاریخ پایان : 1397/04/09
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده F A
تاریخ شروع : 1397/03/05       تاریخ پایان : 1397/05/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین