• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English 2 p 1
تاریخ شروع : 1396/11/28       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F4
تاریخ شروع : 1396/11/29       تاریخ پایان : 1397/01/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : تركي Hitit1p2
تاریخ شروع : 1396/11/29       تاریخ پایان : 1397/02/02
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F5
تاریخ شروع : 1396/11/30       تاریخ پایان : 1396/12/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلمانی فشرده A2-2
تاریخ شروع : 1396/11/30       تاریخ پایان : 1396/12/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 17:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 201
تاریخ شروع : 1396/11/30       تاریخ پایان : 1396/12/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
دوشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : hitit2p2
تاریخ شروع : 1396/11/29       تاریخ پایان : 1397/01/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T 3B
تاریخ شروع : 1396/12/02       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English1p2
تاریخ شروع : 1396/12/02       تاریخ پایان : 1397/02/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1396/11/29       تاریخ پایان : 1396/12/27
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 2,800,000
+ اضافه به سبد خرید