• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : hit 1 p 4
تاریخ شروع : 1397/06/25       تاریخ پایان : 1397/08/01
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 11:00
سه شنبه از ساعت : 09:30 تا ساعت : 11:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده hit1 p2
تاریخ شروع : 1397/06/25       تاریخ پایان : 1397/08/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 103
تاریخ شروع : 1397/06/25       تاریخ پایان : 1397/08/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p2
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/06/31       تاریخ پایان : 1397/07/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 4,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 2 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/07/02       تاریخ پایان : 1397/08/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
یک شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 12:00 تا ساعت : 15:00
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 8,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : A1-2 فشرده
تاریخ شروع : 1397/06/31       تاریخ پایان : 1397/07/28
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : HIT1P2
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:00
استاد :
مبلغ : 2,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3p1
تاریخ شروع : 1397/08/01       تاریخ پایان : 1397/08/22
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
سه شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p3
تاریخ شروع : 1397/07/01       تاریخ پایان : 1397/08/22
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین