• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : نیمه فشرده FA
تاریخ شروع : 1397/10/06       تاریخ پایان : 1397/11/18
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : Hit 102
تاریخ شروع : 1397/10/06       تاریخ پایان : 1397/11/11
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 13:00 تا ساعت : 16:00
استاد :
مبلغ : 2,400,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F2
تاریخ شروع : 1397/10/08       تاریخ پایان : 1397/12/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ET 203
تاریخ شروع : 1397/10/08       تاریخ پایان : 1397/12/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : IELTS 1
تاریخ شروع : 1397/10/08       تاریخ پایان : 1397/11/06
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده pass 201
تاریخ شروع : 1397/10/05       تاریخ پایان : 1397/11/15
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
چهارشنبه از ساعت : 17:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 202
تاریخ شروع : 1397/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/09
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 2,300,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده FB
تاریخ شروع : 1397/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/14
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 3,750,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نيمه فشرده pass 101
تاریخ شروع : 1397/10/07       تاریخ پایان : 1397/11/19
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 19:00
جمعه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده HIT103
تاریخ شروع : 1397/10/09       تاریخ پایان : 1397/11/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
سه شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
پنج شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 13:00
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین