• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : English time2 p3
تاریخ شروع : 1397/04/24       تاریخ پایان : 1397/06/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : فشرده آلمانی A1-2
تاریخ شروع : 1397/04/30       تاریخ پایان : 1397/05/27
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 13:30 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده T01B
تاریخ شروع : 1397/04/31       تاریخ پایان : 1397/05/28
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
پنج شنبه از ساعت : 09:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,550,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 301
تاریخ شروع : 1397/04/30       تاریخ پایان : 1397/05/31
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
دوشنبه از ساعت : 15:30 تا ساعت : 17:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T102
تاریخ شروع : 1397/04/31       تاریخ پایان : 1397/06/26
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:30
سه شنبه از ساعت : 10:30 تا ساعت : 12:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : F1
تاریخ شروع : 1397/04/31       تاریخ پایان : 1397/05/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:00 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T 302
تاریخ شروع : 1397/04/31       تاریخ پایان : 1397/05/30
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 19:30 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,850,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : TTC(تربیت مدرس)
تاریخ شروع : 1397/05/01       تاریخ پایان : 1397/06/21
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
چهارشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 5p4
تاریخ شروع : 1397/05/01       تاریخ پایان : 1397/06/05
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,450,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : 1 pre-IELTS
تاریخ شروع : 1397/04/26       تاریخ پایان : 1397/06/04
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 3,000,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی آخرین